Skriverier

posted in: Blog

 

Alkemin
är en av världens mest missförstådda traditioner.
Höljd
i mystik och mysticism, symboler och tecken har den västerländska alkemiska
traditionen hållits dold bara för att vara synlig under korta tidsperioder.
Från hype till fördömmande och allt där emellan har alkemisterna bevarat en
gyllene tråd  som håller den
uråldriga vishetstraditionen vid liv och leder den vidare.
För djupt i det
symboliska språket och universella principerna finns ett skapelsens mönster som
inte bara transformerar vår perception av livet, utan hur man kan praktisera
den spagyriska medicinen och vandra örthelarens väg.
Alkemi
är det kosmiska mönstret. Det är den äldsta vetenskapen på jorden och har många
reflektioner över vårat jordklot i de mystika traditionerna av varje religion.
Det är en vision av naturen som nås via hjärtat. När vi använder hjärtbaserad
varseblivning uppenbaras universums samband , hur allting hänger ihop i mönster
och hur allting genomsyras av intelligens.
Alkemin
är destillatet av denna vision , en naturens spegel som liksom framkallar
bilden av denna vision i sinnets mörkrum.
Plötsligt
uppenbaras naturens språk genom en dirrekt perception av naturen som vår
analytiska del kan tyda. Det byggs en magisk bro mellan sinnet och hjärtat som
är vägen till förståelse för örtmedicin och helande.
Alkemin
studerar naturens transformerande cykler. 
Genom att observera elementens färd genom  tid och rum ser vi hur livet transformerar sig självt. Hur
solens bana skapar årstiderna och hur eldens element reglerar sig självt, hur
vattnets element cirkulerar mellan ovan och nedan. Sättet växterna växer , hur
de transmuterar ljus till materia, syre från kväve, ämnen som finns innom dem
till medicin, hur växten går i blom, skapar frön och dör. Genom att studera
livet självt kunde man avkoda naturens mönster och dess transformationer och
tillämpa dessa principer i hur man preparerar och administrerar örtmedicin.
En
viktig del av denna spagyriska örtmedicin är att den inte enbart verkar på den
fysiska kroppen. Alkemisterna vet att att den transformativa processen vägleds
av den gudomliga intelligensen, den stora anden, Gud eller vad du vill kalla
det för. Den fysiska världen trancenderas och penetrerar andens domäner, det
subtila, det osynligas rike. Helande handlar nämligen inte bara om att lindra
fysiska lidanden utan om själens evolution och andens trancendens.
När
alkemisten harmoniserar sig själv med dessa transformativa cykler och mönster ,
stegras hennes egen andliga utveckling. Man får en djup insikt i hur allting
utvecklas från enhetens källa och cirkulerar i ett kretslopp mellan ovan och
nedan. Detta förlopp imiterar alkemisten i sitt laboratorium och återskapar
innuti sig själv simultant. Det är en medvetet assisterad evolution där
processerna snabbas på både i det inre och i det yttre laboratoriet.
Alekmi
betyder alltså transformation och rötterna härstammar från det forna Egypten,
den hermetiska och alkemiska visdommens födelseplats. “Khem” var det
ursprungliga ordet för Egypten och betyder svart, eller “Det svarta landet”.
Det kommer sig av Nilens årliga översvämmning som lämnade kvar svart slam som
skapade en oerhört bördig jord. I denna Prima Materia växte och frodades en
avancerad korsbefruktande kultur fram. 
I Egypten kallas den heliga vetenskapen, andligheten och medicinen
“Kemia”, “De svarta konsterna”. Här blir många rädda då de förknippar
svartkonst med ondska och häxeri. Svart är det närmaste vi kan komma livets
stora mysterium , den vishet som föds ur ett vakuum , ett kreativt tomrum, det
stora ingenting som allt liv föds ur.
När
Rommarriket dominerade motades de heliga vetenskaperna bort mot Arabien för att
slippa dö och förintas. Där lade man till prefixet “Al” till konsten för att
erkänna dess helighet. Alkemin är en andlig konst och i sin sannaste form en
helig vetenskap. Det är en förbindelse mellan dett fysiska och det osynliga,
det subtila och det grova, det flyktiga och det fixerade och mellan hjärtat och
sinnet.
Vi
ser framförallt 3 förgreningar från den Egyptiska roten, en i väst, och två i
öst.  Den västerländska hermetiska
traditionen, den Kinesiska medicinen och Ayurvedan.
Alkemin
förenar dessa tre förgreningar i visionen och förståelsen om naturens gåtfulla
maskineri  och livskraften,
intelligensen, som är närvarande i allt. En universell vetenskap, en universell
andlighet och en universell medicin.
Den
Spagyriska Konsten
Man
kan se Alkemin som filosofin och Den Spagyriska Konsten vägen att praktisera
teorin genom skapandet av örtmediciner.
Medicin
som skapas, tillämpas och förstås och guidas av naturens ljus.
Ordet
spagyria hittade Paracelsus på. Han var en revolutionerande, sant visionär  och bombastisk Schweisisk alkemist som
levde i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet. Ordet är skapat av de
två grekiska orden Spao och Ageiro vilket betyder att separera och sammanföra.
I
den spagyriska processen separeras växten enligt sin egen energetiska
arkitektur,  av just sin unika
sammansättning av elementen, principerna och planeterna som strömmar genom den.
Oftast separeras växten i de 3 filosofiska principerna. Varje del går igenom
processer av renande och förhöjning till en mer raffinerad fysisk och andlig
form. Sedan sammanförs alla delarna till en enhet i form av ett spagyriskt
elixir. (som kan göras mer eller mindre komplext)
Det
ironiska är att vetenskapen av idag föddes ur den alkemiska traditionen ,
särskillt den moderna kemin, men att bara hälften av förloppet värdesätts och
resten hånas som hokus pokus. Vetenskapen separerar och dissikerar hela vår
fysiska värld för att komma fram till sina slutsatser och insikter om naturen,
men glömmer bort att sätta samman delarna igen till en helhet. Och existensens
sanning är att allt är helt, komplett och reflektioner av alltet i enheten.
Det
unika i den spagyriska konsten är att när växten guidas genom separation och
återförening initieras spagyrikern på precis samma vis.

som innom så och utom.
Allting
som äger rum i laboratoriet händer alltså i spagyrikerns inre. Växterna och
naturens processer separerar ut det som ej längre gagnar oss och vi återförenas
till en ny form av helhet, enhet och läkning. 

När vi börjar att greppa det alkemiska perspektivet att förstå växterna på
, ser vi hur de universella krafterna leker innom varje individuell växt och
hur sambanden mellan himmel och jord, mellan himmlakropparna och kroppen,
själen och anden.