Solve et Coagula

posted in: Blog

 Alchemillas Apotek at Christian Larsen!


 

 

JEANNIN / SCHUURMANS

AT CHRISTIAN LARSEN
OPENING TODAY MAY 12, 6-8 PM, 2016

 

WELCOME THURSDAY MAY 12, 6-8 PM
SOLVE ET COAGULA, MAY 12 – JUN 23, 2016
CHRISTIAN LARSEN, HUDIKSVALLSGATAN 8, 1ST FL, STOCKHOLM
TUE – FRI 11-6 PM, SAT 12-4 PM
WWW.CHRISTIANLARSEN.SE

Jeannin/Schuurmans

Stillbild ur Solve et Coagula, 2015.

 

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans 
“Solve Et Coagula”
12 maj – 23 juni 2016
(Scroll down for English text)
 
CHRISTIAN LARSEN presenterar Solve et Coagula av Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans.
 
“Allt började med ett paket på
posten. Vår dotter, Lila, som vid denna tidpunkt var 6 månader fick en
bok av sin morfar. I boken fanns ett mystiskt brev.
Boken är en samlingsvolym med berättelser om riddare och riddarskapets
dygder. En komprimerad version av Don Quixote finns med bla och även en
historia av Paul Féval som handlar om en riddar Jeannin. Vår dotters
morfar hintade i brevet att vi skulle vara släkt med denna riddare och
att berättelsen inte var ett fiktivt verk. Brevet avslutades med “Ibland
ligger fiktionen närmare verkligheten.” Vi gav oss ut på en resa på
jakt efter riddaren , men resan blev snarare en inre alkemisk
upptäcktsresa. “ 
 
/Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans. 
 
Solve et Coagula betyder att upplösa och sammanföra; det är ett latinskt maxim inom alkemi, vars praktiska utövning kallas för den spagyriska konsten. 
 
Alkemi som teori och praktik har
misstolkats genom årtusenden, och har i vulgäruppfattning reducerats
till misslyckade framställanden av guld och elixir för evigt liv. Den
sanna alkemin har traditionellt sysslat med noggranna observationer av
transformativa processer i allt levande; den har sökt kartlägga den röda
tråden som håller ihop de mest skilda manifestationer av liv från
minsta insekt till en planet. Alkemin i både dess historiska och
nuvarande form, som fortfarande utövas och utvecklas på många platser i
världen, drivs av en teori om att allt som existerar är ETT, en
slags “unified field theory” som även ligger till grund för merparten av
forskning inom den moderna fysiken. På det sättet närmar sig alkemin en
samtida uppfattning om världens beskaffenhet och är därmed återigen
aktuell idag. 
 
Konstnären Lisa Jeannin, tillsammans
med maken och partnern Rolf Schuurmans, tillhör några av Sveriges få
utbildade och dedikerade utövare av den spagyriska konsten. De skapar elixir,
en slags medicin som distilleras ur en mängd olika mineraler, växter
och metaller, under hundratals olika tidsvariabler i harmoni med naturen
och de synliga planeterna. De bryter ner substanser till beståndsdelar,
av vilka de skapar nya substanser. Elixirens syfte är att väcka de
olika livskrafter som finns latent i varje människa, för att uppnå
transcendens och djupare utveckling. 
 
Samma princip, solve et coagula,
ligger i grund för hela deras konstnärskap. Intuitiva storytellers,
Jeannin och Schuurmans hämtar olika beståndsdelar ur både den personliga
och allmänna historien, sin vardag, filosofi, religion, psykologi och
vetenskap, och blandar ihop ett konstärligt elixir i form av abstrakta
filmer, symbolladdade objekt och mystiska performance. De bjuder in
betraktaren till en värld fylld av mysticism, mirakel och ödmjukhet
inför allt som vi ännu inte vet, men ibland anar. Jeannin och Schuurmans
iscensätter ett laddat möte med det okända, och de gör det med besked. I
utställningen på galleriet möts vi av ett stort antal gåtfulla objekt i
brons, presenterade i strikt planetär ordning, av sju nybryggda elixir
samt av en delvis animerad spelfilm, tonsatt av konstnärernas dotter
Lila. All elektrisk belysning är ersatt av levande ljus. På
vernissagedagen utför de ett performance där alla som önskar får ta del
av elixiren i en noga uttänkt ritual. 
 
Lisa Jeannin, född 1972 i Uppsala, är
utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Rolf Schuurmans, född 1972 i Oss,
Holland, är utbildad vid Konsthögskolan i Tilburg. Konstnärerna bor i
Hakebo, Småland. Parallellt med utställningen på galleriet är Jeannin
& Schuurmans aktuella i samlingsutställningen Samlade verk! 30 år med Maria Bonnier Dahlins stiftelse på Bonniers Konsthall, Stockholm, samt i Kännbart , Kulturens Hus i Luleå som sedan reser vidare till Virserums Konsthall. Konstnärernas nya offentliga verk Den Filosofiska Sirenen invigs I Helsingborg, Pålsjöbadens Kallbadhus den 2/6. 

(English Version)
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans 

Solve Et Coagula 
12 maj – 23 juni 2016
 
 
CHRISTIAN LARSEN presents Solve et Coagula by Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans.
 
“It all started with a package.
Our daughter, Lila,  who was at this time 6 months old,  recieved a book
from her grandfather. Inside the book was a curious letter. The book
was a collection of fairy tales about knights and chivalery. A short
version of Don Quixote was included in this book but also a story by
Paul Féval about a knight called Jeannin. Our daughters grandfather
hinted at the possibility that  we might be related to this knight and
that the story was in fact not a work of fiction.
Sometimes fiction is more true than facts the letter ended.
We started a journey in search for the knight, but it  actually turned
out to be more of an inner alchemical journey of discovery”. 
 
/Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans
 
Solve et coagula means to dissolve and merge; it is a Latin maxim in alchemy, whose practical application is named spagyrics
 
The theory and practice of alchemy
have been misinterpreted throughout the millennia; the vulgar
understanding of it had reduced all alchemy to failed production of gold
and the elixir of eternal life. The true alchemy has traditionally
dealed with careful observations of the transformative processes in all
living things; it has sought to follow the common thread that holds
together the most diverse manifestations of life from the smallest
insect to a visible planet. Alchemy, in both its historical and current
form, which is still practiced and developed in many places in the
world, is driven by a theory that everything that exists is one, a kind
of a unified field theory which is also the basis for the
majority of research in the modern physics. In this way, alchemy
approaches the contemporary understanding of the nature of the world,
and is thus once again relevant today.
 
Artist Lisa Jeannin, along with her
husband and partner Rolf Schuurmans, are some of Sweden’s very few
trained and dedicated practitioners of the art of spagyrics. They create
elixirs, a kind of medicine that is distilled from a variety of
minerals, plants and metals, with hundreds of different time variables,
in harmony with nature and the visible planets. They break down
substances into elements of which they create new substances; the
purpose of the elixirs is to evoke the different life forces laying
dormant in every human being,  to achieve transcendence and evolve.
 
The same principle, solve et coagula,
determines the foundation of Jeannin and Schuurmans’ entire
artistic oeuvre.  Intuitive storytellers, Jeannin and Schuurmans take
different elements from both personal and general history, everyday
life, philosophy, religion, psychology and science, and mix an artistic
elixir in the form of semi-abstract films, symbolics objects and
mysterious performances. They invite the viewer into a world full of
mysticism, miracles and humility before all things that we do not yet
know, but sometimes can sense. Jeannin and Schuurmans stage a charged
encounter with the unknown, and they do it with a vengeance. In the
exhibition at the gallery we are faced by a large number of mysterious
objects in bronze, presented according to a strict planetaric order; the
seven freshly brewed elixirs,  and a partially animated feature film,
with darc ambient music composed by the artists’s daughter Lila. All
electrical lighting has been replaced by candles during the entire
duration of the show.  On the opening night, the artists will perform a
ritual during which all consenting visitors may taste and experience the
power of the different elixirs. 
 
Lisa Jeannin, born in 1972 in
Uppsala, was educated at the Malmö Art Academy. Rolf Schuurmans, born in
1972 in Oss, the Netherlands, studied at the Tilburg Art Academy. The
artists live in Hakebo, Smaland. Parallell to the exhibition at the
gallery, the artists will participate in the group show Collected Works! 30 years with the Maria Bonnier Dahlin Foundation at Bonniers Konsthall, Stockholm. The artists’ latest public art project, Philosopher’s Stone, will be unveiled in Helsingborg, Pålsjöbadens Kallbadhus on June 2nd 2016.